Mergi la conţinutul principal

 

sava

Șef al Direcţiei politici în domeniul managementului integrat al frontierei de stat a MAI

Datele personale

 • Numele, Prenumele: SAVA Vladimir

 • Data nasterii: 20 aprilie 1985

 • Locul nașterii: s. Puhăceni, r-ul. Anenii Noi

 • Nationalitate: Republica Moldova

 • Telefon: 0(22) 255-653

 • E-mail: vladimir.sava@mai.gov.md

Educație și formare:

 • 2020 – 2022 – Academia „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne, programul de master Drept economic, master în Drept;

 • ianuarie 2019 – aprilie 2019 – Academia Militară a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun”, curs de perfecționare în domeniul Securității și Apărării Naționale;

 • 2017 – 2019 – Universitatea „PERSPECTIVA-INT”, programul de master Managementul întreprinderii, master în Științe economice;

 • 2002 2006 – Institutul Militar al Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”, specialitatea Grăniceri, licenţiat în Ingineria şi tehnologia transportului auto.

Activitatea profesională:

 • noiembrie 2017prezent: Ministerul Afacerilor Interne, şef al Direcţiei politici în domeniul managementului integrat al frontierei de stat;

 • ianuarie 2017– noiembrie 2017: Departamentul Poliţiei de Frontieră al Ministerului Afacerilor Interne, şef adjunct al Direcţiei regionale Sud;

 • iulie 2015 – ianuarie 2017 : Departamentul Poliţiei de Frontieră al Ministerului Afacerilor Interne, şef al Direcţiei regionale Vest;

 • aprilie 2014 – iulie 2015: Departamentul Poliţiei de Frontieră al Ministerului Afacerilor Interne, şef adjunct al Direcţiei regionale Est;

 • iunie 2013 – aprilie 2014: Departamentul Poliţiei de Frontieră al Ministerului Afacerilor Interne, şef al secţiei control al frontierei a Direcţiei regionale Est;

 • iulie 2012 – iunie 2013: Departamentul Poliţiei de Frontieră al Ministerului Afacerilor Interne, şef al serviciului analiza riscului al Direcţiei regionale „Basarabeasca”;

 • aprilie 2010 – iunie 2012: Serviciul Grăniceri, şef al serviciului informaţie şi analiză al Direcţiei regionale „Basarabeasca”;

 • decembrie 2007 – aprilie 2010: Serviciul Grăniceri, şef al Punctului de trecere a frontierei de stat „Basarabeasca”;

 • august 2007 – decembrie 2007: Serviciul Grăniceri, locţiitor al şefului Pichetului de Grăniceri „Carabetovca”;

 • august 2006 – august 2007:   Serviciul Grăniceri, locţiitor al şefului Pichetului de Grăniceri „Valea-Perjei”.

Grad special

 • Comisar principal.

Starea civila

 • Căsătorit, doi copii.

Limbi vorbite

 • Româna – maternă;

 • Rusa – fluent;

 • Engleza – nivel de comunicare.


Baza normativă care reglementează activitatea subdiviziunii

 • Legea nr. 288 din 16.12.2016 „Privind funcționarul public cu statut special în cadrul Ministerului Afacerilor Interne”;

 • Hotărârea Guvernului nr. 693 din 30.08.2017 „Cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne”;

 • Ordinul MAI nr. 60 din 27.02.2018 „Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției politici în domeniul managementului integrat al frontierei de stat”.


Funcții și atribuții

 • Direcția are misiunea de a analiza situația și problemele din domeniul managementului integrat al frontierei de stat, de a elabora politici publice eficiente în domeniu, de a monitoriza calitatea politicilor și actelor normative și de a propune intervenții justificate ale instituțiilor statului care urmează să ofere soluții eficiente în domeniul de competență, asigurând cel mai bun raport dintre rezultatele scontate și costurile preconizate.

 • Direcţia exercită următoarele atribuţii:

  • identifică şi/sau participă la determinarea, după caz, a necesarului de politici în domeniul MIFS, rezultat din legislație, strategii, programe, planuri guvernamentale, agendă publică și propuneri ale autorităţilor publice, subdiviziunilor aparatului central, autorităților administrative și instituțiilor din subordinea MAI;

  • elaborează și înaintează propuneri pentru programul de dezvoltare strategică, pentru planul anual de acţiuni al MAI, pentru programul de guvernare și/sau alte planuri şi programe naţionale și interne;

  • elaborează, propune modificarea şi/sau completarea documentelor de politici în domeniul MIFS, planifică, organizează şi supraveghează implementarea acestora;

  • participă la elaborarea și avizarea altor documente de politici, conexe domeniului MIFS;

  • elaborează proiecte de acte  normative pentru aplicarea unitară a strategiei, politicilor şi a procedurilor în domeniul de competență;

  • monitorizează clasamentele internaționale privind datele statistice și opinia publică în domeniul de competență și înaintează propuneri de politici cu privire la îmbunătățirea indicatorilor;

  • elaborează planul de activitate al Direcției, ține evidența îndeplinirii obiectivelor și sarcinilor specifice, precum și a celor de nivel superior, care vizează domeniul de competență;

  • acordă suport decizional secretarului de stat al MAI (în domeniul managementului integrat al frontierei de stat, migrației și azilului, evidenței populației și cetățeniei) și îndrumarea de specialitate subdiviziunilor aparatului central, autorităților administrative și instituțiilor din subordinea MAI în domeniul MIFS;

  • examinează demersurile, proiectele de acte normative/legislative aferente domeniului de competenţă şi formulează răspunsuri/avize, după caz;

  • elaborează ghiduri metodice/recomandări privind actele normative elaborate în vederea aplicării unitare a strategiei, politicilor şi procedurilor specifice;

  • sprijină elaborarea concepțiilor de constituire și întrebuințare a forțelor și mijloacelor alocate domeniului MIFS;

  • inițiază studii, evaluări, analize etc. sau participă la asemenea activităţi în vederea fundamentării politicilor și reglementărilor specifice;

  • întreprinde acţiuni pentru identificarea experiențelor și bunelor practici internaționale rezultate din evenimente naționale/internaționale specifice domeniului, pentru eliminarea situațiilor negative și generalizarea celor pozitive, precum și pentru asimilarea acestora;

  • înaintează propuneri pentru elaborarea Strategiei sectoriale de cheltuieli, participă la fundamentarea bugetului domeniului, la elaborarea planurilor de dotare, la alte acțiuni necesare interoperabilității, compatibilității și integrării structurilor domeniului MIFS;

  • participă la identificarea necesarului de instruire, la formularea comenzii educaționale privind formarea personalului în domeniul MIFS, precum și la elaborarea standardelor ocupaționale specifice;

  • avizează planurile de învățământ pentru formarea inițială în domeniul MIFS;

  • efectuează monitorizarea privind realizarea deciziilor conducerii MAI în domeniul de competență și formulează propuneri în consecință;

  • propune, pe baza constatărilor și concluziilor rezultate în urma verificărilor tematice sau de fond, măsuri pentru eliminarea neajunsurilor și perfecționarea domeniului;

  • utilizează constatările și concluziile verificărilor la elaborarea, completarea sau modificarea strategiei, politicilor și reglementărilor specifice sistemului de MIFS;

  • coordonează implementarea proiectelor de asistenţă în domeniul MIFS;

  • cooperează cu autorităţile publice, subdiviziunile aparatului central, autoritățile administrative și instituțiile din subordinea MAI pe domeniul MIFS;

  • reprezintă Ministerul Afacerilor Interne, în modul stabilit, în relaţiile cu organizaţiile internaţionale cu atribuţii în domeniul MIFS, în cadrul diferitor iniţiative regionale, platforme de cooperare, forumuri internaționale, iniţiază proiecte şi programe comune în domeniul MIFS;

  • colaborează cu misiunile diplomatice şi reprezentanţele acreditate pentru Republica Moldova în domeniul MIFS;

  • asigură transparența în procesul de elaborare și promovare a proiectelor de acte normative în domeniul MIFS;

  • exercită alte atribuții specifice în temeiul actelor normative.


Responsabilități

 • respectă, la elaborarea documentelor de competență, prevederile legislaţiei şi actelor normative specifice;

 • asigură calitatea şi veridicitatea datelor și informaţiilor, în baza cărora sunt luate decizii și sunt aprobate politici și reglementări;

 • cunoaște stadiul aplicării strategiei, politicilor și reglementărilor specifice;

 • informează operativ şi obiectiv secretarul de stat al MAI (în domeniul managementului integrat al frontierei de stat, migrației și azilului, evidenței populației și cetățeniei), despre starea de fapt și despre situația aplicării politicilor, prevederilor legislaţiei, ale actelor normative specifice și formulează propuneri în consecință;

 • contribuie la organizarea, menținerea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial în cadrul MAI.

 

Datele de contact ale angajaților,

Nr. d/o Numele, Prenumele

Funcția

Contacte

e-mail
         
1. SAVA Vladimir Șef al Direcției 022 255-653 vladimir.sava@mai.gov.md
         
2. VERDIAN Vladislav Ofițer principal 022 255-723 vladislav.verdian@mai.gov.md
         
3. CARA Victor Ofițer principal 022 255-537 victor.cara@mai.gov.md
         
4. TROȘCENCO Svetlana Ofițer principal 022 255-368 svetlana.troscenco@mai.gov.md
         
5. CATANOI Radu Ofițer principal 022 255-691 radu.catanoi@mai.gov.md