Mergi la conţinutul principal

 

Vladislav COJUHARI.

Șef al Direcției politici de prevenire și combatere a criminalității.

Datele personale

 • Numele, Prenumele: COJUHARI Vladislav

 • Data nasterii: 09 aprilie 1985

 • Locul nașterii: or. Bălți, Republica Moldova

 • Nationalitate: Republica Moldova

 • Telefon: 0(22) 255-750

 • E-mail: vladislav.cojuhari@mai.gov.md

Educație și formare:

 • 2004 – 2008 – Academia ”Ștefan cel Mare” a MAI, Facultatea Drept, jurist, licențiat în drept;

  2005 – Locul I la Olimpiada internă, disciplina Drept Penal, proba individuală scrisă și proba individuală verbală;

  2005 – Locul II la Olimpiada Republicană, disciplina Drept Constituțional, proba scrisă;

  2006 – Locul III Premiant la Olimpiada Republicană, disciplina Drept Administrativ, proba scrisă;

  2006 – Premiant la concursul internațional ”Professional of the Future -2006”, IHL/HRL, Ufa, Federația Rusă;

  2007 – Locul I în cadrul Victorinei Interuniversitare la Drept Penal;

  2007 – Premiant în cadrul Victorinei Informaționale Republicane ”Tehnologii informaționale – instrument de combatere a criminalității”, locul I;

  2007 – Deținător al Bursei Președintelui Republicii Moldova prin decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 1290-IV din 24.08.2007, MO nr. 138-141 (1919-1922);

  2008 – Premiant al Bursei de Merit de gradul III;

  2008 – Decorat cu medalia ”Pentru Excelență”, în baza decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 1722 din 23.06.2008;

  2008 – 2009 – Academia ”Ștefan cel Mare” a MAI, diplomă de master, specialitatea – Drept Penal;

  2011 – 2012 – Școala Națională de Cercetări, Bruxelles, Belgia, specialitatea – Analiza Informațiilor;

  2017 – Absolvent al Academiei Naționale FBI, Quantico, SUA, specialitatea – analiza informațiilor, leadership și combaterea terorismului.

Activități de instruire adiționale:

 • decembrie 2005: Participare în cadrul Conferinței științifice inter-universitare ”Respectarea și promovarea Drepturilor Omului în Republica Moldova: realități și perspective”;

  februarie 2006: Conferința internațională pe marginea respectării și promovării Drepturilor Omului, Kiev;

  aprilie 2006: International Committee of the Red Cross, atelier de lucru Drept internațional și activitatea de ocrotire a normelor de drept, Chișinău;

  noiembrie 2006: Participant la seminarul ”Probleme de politică penală în domeniul prevenirii și combaterii traficului de ființe umane și a migrațiunii ilegale”, Chișinău;

  noiembrie 2006: Absolvent al cursului de instruire ”Simularea unui proces de judecată”, eveniment realizat sub egida USAID și ABA/CEELI Moldova;

  septembrie 2007: Participant la seminarul ”Traficul de copii în scopul exploatării sexuale”, Chișinău, eveniment organizat sub egida CCF Moldova și ECPAT Olanda;

  noiembrie 2002 – mai 2003: Şef-adjunct al Secției anticorupție, CNA (CCCEC).

  noiembrie 2007: Absolvent al cursului de instruire ”Tactical Intelligence Analysis for Operations”, UNDP și ADC, Chișinău;

  aprilie 2007: Participant la seminarul științifico-practic ”Infracțiuni economice și de corupție: probleme de încadrare juridică și investigare”;

  mai 2007: Participarea la seminarul practic ”Aplicarea tehnologiilor informaționale moderne în combaterea infracțiunilor din domeniul bancar”, eveniment realizat sub egida fundației Hanns Seidel Stiftung;

  septembrie 2008: Absolvent al cursului de instruire ”i2 Analyst’s Notebook v7”;

  martie 2008: International Committee of the Red Cross, atelier de lucru Drept internațional și activitatea de ocrotire a normelor de drept, Chișinău;

  mai 2010: Absolvent al cursului de instruire ”Analiza operațională”, Chișinău;

  iunie 2013: Training realizat de către Ministerul Afacerilor Interne, Republica Polonă, în cadrul proiectului Polska Pomoc, în domeniul ”Analiza criminală și analiza criminalității”;

  aprilie 2017: Absolvent al cursului de instruire ”Analiza comportamentală” (Behavioral Analysis), Chișinău;

  martie 2018: Absolvent al cursului de conducere defensivă.

Experiența profesională

 • 2017– prezent: Șef al Direcției politici de prevenire și combatere a criminalității;

 • 2015 – 2017: Șef adjunct al Centrului de analiză a al Inspectoratului național de investigații a IGP;

  2014 – 2015: Șef al secției analiza tactică a Centrul de analiză a informațiilor al Inspectoratului național de investigații a IGP;

  2013 – 2014: Șef secției a Centrului de analiză a informațiilor al Inspectoratului național de investigații a IGP;

  2012 – 2013: Inspector superior al Secției analiza informațiilor a Departamentului general servicii operative al MAI;

  2008 – 2012: Inspector superior al Secției nr.1 al Direcției poliției criminale al Departamentului servicii operative al MAI.

Publicații, articole

 • ”Avocatul Parlamentar – garant al respectării drepturilor și libertăților constituționale”, 2006 (autor);

 • ”Controverse vizând obiectul infracțiunii de trafic de ființe umane”, 2006 (coautor);

 • ”Traficul de ființe umane – crimă împotriva umanității”, 2006 (coautor);

 • ”Стратегический криминальный анализ”, 2017 (autor).

Starea civila

 • Căsătorit, un copil

Limbi vorbite

 • Româna – maternă

 • Rusa – fluent

 • Engleza – fluent

 • Franceza – fluent


Baza legislativă și normativă

 • Legea nr.288 din 16.12.2016 „Privind funcționarul public cu statut special în cadrul Ministerului Afacerilor Interne”;

 • Hotărîrea Guvernului nr.693 din 30.08.2017 „Cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne”;

 • Ordinul MAI nr.74 din 05.03.2018 „Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției politici de prevenire și combatere a criminalității”.


Sarcini și atribuții

Privind concepţia şi reglementarea generală:

 • identifică sau participă la determinarea, după caz, a necesarului de politici publice de prevenire și combatere a criminalității rezultat din legislație, programe, planuri guvernamentale sau propunerile de politici publice ale  organelor administrative/instituţiilor din subordine, serviciilor publice desconcentrate şi/sau descentralizate cu atribuții specifice;

 • elaborează propuneri pentru planul anual de politici al MAI, pentru programul de guvernare și/sau alte necesități;

 • elaborează, promovează, respectiv propune modificarea şi/sau completarea documentelor de politici pe domeniului de prevenire și combatere a criminalității, planifică, organizează şi supraveghează implementarea acestora;

 • participă la elaborarea, respectiv avizarea, altor politici conexe domeniului de prevenire și combatere a criminalității;

 • participă la elaborarea proiectelor de acte normative pentru aplicarea politicilor şi a procedurilor în domeniul de competență;

 • elaborează planul de activitate al Direcției, ține evidența îndeplinirii obiectivelor și sarcinilor specifice, precum și a celor de nivel superior care vizează domeniul de competență;

 • monitorizează clasamentele internaționale în conformitate cu reglementările stabilite în cadrul Ministerului Afacerilor Interne;

 • alte atribuții prevăzute de legislația în vigoare.

Privind îndrumarea de specialitate, sprijinul metodologic şi evaluarea:

 • acordă suport decizional secretarului de stat responsabil de domeniul ordinii și securității publice, prevenirii și combaterii criminalității;

 • asigură coordonarea, îndrumarea de specialitate pentru elaborarea regulamentelor de organizare şi funcţionare ale subdiviziunilor structurale ale autorităţii publice, ale organelor administrative/instituţiilor din subordine, ale serviciilor publice desconcentrate şi/sau descentralizate;

 • examinează demersurile, proiectele de acte normative/legislative aferente domeniului de competenţă şi formulează răspunsuri/avize, după caz;

 • elaborează ghiduri metodice/recomandări privind actele normative elaborate, în vederea aplicării politicilor şi procedurilor specifice;

 • sprijină elaborarea concepțiilor de constituire și întrebuințare a forțelor și mijloacelor alocate domeniului de prevenire și combatere a criminalității;

 • inițiază studii, evaluări, analize etc., sau participă la asemenea acțiuni în vederea fundamentării politicilor și reglementărilor specifice;

 • întreprinde acțiuni pentru identificarea lecțiilor învățate din evenimente naționale/internaționale specifice domeniului, pentru eliminarea situațiilor negative și generalizarea celor pozitive, precum și pentru asimilarea experiențelor și bunelor practici internaționale;

 • participă la fundamentarea bugetului domeniului, la elaborarea planurilor de dotare, la alte acțiuni necesare interoperabilității, compatibilității și integrării structurilor de prevenire și combatere a criminalității;

 • participă la identificarea necesarului de instruire, formularea comenzii educaționale privind formarea personalului în domeniul de prevenire și combatere a criminalității, elaborarea standardelor ocupaționale specifice;

 • avizează planurile de învățămînt pentru formarea inițială în domeniul de prevenire și combatere a criminalității.

Privind controlul și reglarea sistemică:

 • inițiază ori participă, după caz, la verificarea și monitorizarea tematică şi de fond în domeniul de competență;

 • propune, pe baza constatărilor și concluziilor rezultate în urma controalelor, măsurile pentru eliminarea neajunsurilor și perfecționarea domeniului;

 • utilizează constatările și concluziile controalelor la elaborarea, completarea sau modificarea a documentelor de politici și reglementărilor specifice sistemului de prevenire și combatere a criminalității;

 • efectuează controlul privind realizarea deciziilor conducerii MAI în domeniul de competență și formulează propunerilor ce se impun.

Privind cooperarea și reprezentarea:

 • cooperează cu Direcția analiză, monitorizare și evaluare a politicilor a MAI și cu alte structuri relevante din cadrul MAI;

 • cooperează cu alte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, cu asociaţiile şi organizaţiile neguvernamentale şi mass-media, cu persoane fizice şi juridice, precum şi cu organizaţiile internaţionale ale poliţiei pe aspecte de interes comun, potrivit legii, ordinelor şi acordurilor comune;

 • cooperează cu structura de management operațional a MAI pe aspecte privind interoperabilitatea, compatibilitatea, integrarea în domeniul prevenirii și combaterii criminalității;

 • reprezintă MAI, potrivit mandatului încredințat, la activități naționale/ internaționale aferente prevenirii și combaterii criminalității.


Responsabilității

 • asigură calitatea şi veridicitatea datelor și informaţiilor în baza cărora sunt luate decizii, aprobate politici și reglementări;

 • cunoaște stadiul aplicării documentelor de  politici și reglementărilor specifice;

 • informează operativ şi obiectiv secretarul de stat responsabil de domeniul ordinii şi securităţii publice, prevenirii şi combaterii criminalităţii, alte persoane din conducerea MAI, asupra stării de fapt și situației aplicării politicilor, prevederilor legislaţiei, ale actelor normative specifice și formulează propuneri și recomandări;

 • coordonează și controlează activitatea pe domeniul de competență;

 • depistează lacunele existente în domeniul de competență și informează cu privire la acestea conducătorii autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea MAI;

 • execută alte indicații și sarcini încredințate de către ministrul afacerilor interne, secretarul general de stat și secretarul de stat responsabil de domeniul ordinii și securității publice, prevenirii și combaterii criminalității.

 


Audienta

 • Luni – vineri, 8:00 – 17:00, pauză de masă 12:00 – 13:00 sau fiecare zi de miercuri, 9:00 – 12:00.

Componența și contacte

Nr. d/o Numele, Prenumele

Funcția

Contacte

e-mail
         
1. Vladislav COJUHARI Șef al Direcției 022 255-750 vladislav.cojuhari@mai.gov.md
         
2. Valeriu MICLEUȘANU Ofițer principal 022 255-750 valeriu.micleausanu@mai.gov.md
         
3. Dumitru VLEJU Ofițer principal 022 255-750 dumitru.vleju@mai.gov.md
         
4. Vica RUSU Ofițer principal 022 255-750 vica.rusu@mai.gov.md
         
5. Irina VLĂDICESCU Ofițer principal 022 255-750 irina.vladicescu@mai.gov.md