Mergi la conţinutul principal

 

Card image cap

Șef al Direcției politicide personal și învățămînt

Datele personale

 • Numele, Prenumele: Nicolae VASCAUȚAN

 • Data nasterii: 28 aprilie 1986

 • Locul nașterii: s. Brînzenii Noi, r. Telenești

 • Telefon: 0(22) 255-141

 • E-mail: nicolae.vascautan@mai.gov.md

Educație și formare:

 • 2004 – 2008 – Licenţă în Relaţii Internaţionale, Facultatea de Relații Internaționale Științe Politice și Administrative, Universitatea de Stat din Moldova;

 • 2008 – 2010 – Masterat în Ştudii Central şi Est Europene, Institutul de Relații Internaționale și Științe Politice, Universitatea din Vilnius, Lituania;

 • 2011 – Instruire în Managementul Securității și Apărării, Academia Militară Britanică, Republica Moldova;

 • 2012 – 2014 – Instruire în prevenirea și soluționarea conflictelor în Moldova și Caucazul de Sud, Universitatea de studii Aplicate din Postdam,Republica Moldova (2012) , Armenia (2013), Georgia (2014);

 • 2015 – Instruire în Securitate Cibernetică, Fundația Diplo, Elveţia;

 • 2018 – Instruire pe domeniul formării de formatori, Institutul de Studii pentru Ordinea Publică al MAI al României.

Lucrări ştiinţifice:

 • Traducere și adaptare ENG-RO pentru MAI al RM a Manualului și cursului on-line a DCAF de Instruire privind Integritatea Poliției;

 • “The danger of obsolete pesticides stored in Republic of Moldova”//Early Recovery and Consequence Management in the aftermath of Natural or Man-Made Disasters in the Greater Black Sea Area”// Center for East European and Asian Studies, Bucharest, 2012;

 • “Cooperarea Euro-Atlantică a Republicii Moldova la 20 de ani de independenţă” //Securitate prin Cooperare Nr. 6/2011 //Revista Asociaţiei George C. Marshall din Republica Moldova, Chişinău, 2011.

Activitatea profesională:

 • 16 ianuarie 2018 – prezent – Şef al Direcţiei Politici  de Personal şi Învăţământ al MAI;

 • 01 noiembrie 2017 – 16 ianuarie 2018 – Specialist principal al Direcţiei de politici în domeniul migraţiei şi azilului;

 • 06 februarie 2017 – 01 noiembrie 2017 – Consultant, Secția politici de administrare internă, dezvoltare și integrare europeană, DGAMEP, MAI;

 • 2013 – 2016: Consultant pe probleme de securitate internațională/Administrator la Reprezentanța Permanentă a Republicii Moldova pe lângă Oficiul ONU din Geneva, Avenue de France 23, 1202, Geneva, Elveția:;

 • 2015 – 2016: Traducător-consultant, Centrul din Geneva pentru Controlul Democratic a Forțelor Armate(DCAF), Elveția;

 • 2010 – 2013: Director-executiv/ Director de Programe /Coordonator de Programe/Asistent la Centrul de Informare privind NATO în Republica Moldova(CID), str. Bănulescu-Bodoni 2A, Chișinău, R. Moldova.

Limbi vorbite

 • Engleza

 • Rusa

 • Franceza

 • Ucraineana


Baza legislativă și normativă

 • Legea nr. 158 din 04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

 • Legea nr. 288 din 16 decembrie 2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne;

 • Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158-XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

 • Hotărîrea Guvernului nr. 460 din 22.06.2017 pentru punerea în aplicare a prevederilor  Legii nr. 288 din 16 decembrie 2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne;

 • Ordinul MAI nr. 114 din 04 mai 2017 ,,Privind aprobarea Regulamentului cu privire la formarea profesională continuă a funcționarilor publici cu statut special din cadrul MAI”.


Funcții și atribuții:

I. elaborare a politicilor şi reglementare instituțională privind:

a) politici de administrare a resurselor umane:

 • elaborează, completează şi promovează documente de politici în vederea planificării, recrutării, selecţiei, angajării, evaluării performanţelor profesionale, carierei personalului, precum şi supravegheză modul de implementare a acestora;

 • elaborează proiecte de acte normative pentru aplicare unitară a documentelor  de politici şi a procedurilor cu privire la resursele umane în MAI;

 • coordonează managementul carierei profesionale a funcţionarilor publici cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne;

 • formulează şi înaintează propuneri pentru elaborarea Strategiilor sectoriale de cheltuieli, care vizează domeniul de competenţă;

 • monitorizează clasamentele şi indicii de performanţă internaţionali pe domeniul în vederea integrării bunelor practici în documentele de politici.

b) proiectarea şi organizarea funcţiilor/posturilor:

 • estimează necesarul de personal, efectuează analize ale posturilor, elaborează note şi rapoarte în domeniul de competenţă;

 • coordonează proiectarea/reproiectarea funcţiile/posturile şi completează statul de personal în corespundere cu structura şi efectivul-limită în cadrul autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea MAI;

 • coordonează elaborarea/actualizarea fişelor de post pentru diferite categorii de funcţii/posturi din cadrul autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea MAI;

 • coordonează, supravegează şi evaluează măsurile de actualizare şi modernizare a sistemului de gestiune a resurselor umane;

 • utilizează baza de date computerizate privind funcţiile şi personalul autorităţii publice;

c) formarea şi dezvoltarea profesională a personalului:

 • elaborează cadrul normativ privind formarea profesională iniţială şi continuă în cadrul MAI;

 • elaborează, în baza necesarului de instruire a personalului, cadrul normativ şi planul anual de formare şi dezvoltare profesională continuă a personalului prin organizarea, coordonarea şi supravegherea implementării acestuia;

 • coordonează elaborarea proiecte de acte administrative şi curricula cu privire la organizarea şi desfăşurarea programelor de perfecţionare, specializare, recalificare şi manageriale,

 • stabileşte politica de evaluare a personalului în domeniul pregătirii profesionale şi a altor proceduri de personal;

 • stabileşte planul anual de înmatriculare, coordonează şi avizează planurile de învăţământ în instituţiile de învăţământ ale MAI;

 • elaborează cadrul normativ şi coordonează procesul privind conferirea categoriilor de calificare personalului MAI;

  stabileşte politici în domeniul cooperării cu alte instituţii de învăţământ din ţară şi străinătate;

 • coordonează şi organizează procesul de selectare a personalului MAI pentru participarea la programe de formare profesională interne şi externe.

d) motivarea şi menţinerea personalului:

 • evaluează factorii de motivare a personalului;

 • coordonează/actualizează programul de motivare nonfinanciară a personalului, după caz, şi programul de motivare financiară;

 • elaborează cadrul normativ şi coordonează modul de organizare şi desfăşurare a evaluării performanţelor profesionale ale personalului MAI;

 • elaborează acte normative şi documente de politici cu referire la etica, deontologia, disciplina de serviciu;

 • elaborează cadrul de politici privind activitate de psihologie în cadrul MAI şi coordonează şi supraveghează realizarea acestuia;

 • realizează, coordonează, supraveghează domeniile de asistenţă/evaluare psihologică şi diagnoza organizaţională.

II. Oferă sprijin metodologic a modului de organizare şi desfăşurare a activităţii de management resurse umane în subdiviziunile MAI de toate categoriile:

 • avizează regulamentelor de organizare şi funcţionare a subdiviziunilor structurale ale autorităţii publice, ale organelor administrative/instituţiilor din subordine, ale serviciilor publice desconcentrate şi/sau descentralizate;

 • coordonează fişele de post pentru toate categoriile de funcţii/posturi din cadrul autorităţii publice, din organele administrative/instituţiile din subordine, din serviciile publice desconcentrate şi/sau descentralizate;

 •  desfăşoară procesului de evaluare a performanţelor profesionale;

 • identifică necesarului de instruire a personalului, formare profesională şi stabilirea factorilor motivaţionali;

 • promovează normelor de conduită a funcţionarilor publici;

 • examinează, demersurilor, proiectelor de acte normative/legislative care abordează subiecte din domeniul de competenţă;

 • elaborează ghiduri metodice/recomandări vizavi de actele normative elaborate, în vederea asigurării aplicării unitare a strategiei, politicilor şi a procedurilor cu privire la managementul resurselor umane în MAI.    

III.  funcţia de supraveghere şi evaluare – realizează activităţi de evaluare şi de supraveghere a implementării politicilor în conformitate cu prevederile actelor normative şi legislative:

 • stabileşte criteriile de performanţă pentru activităţii subdiviziunilor de resurse umane în baza priorităţile de dezvoltare;

 • evaluează activitatea subdiviziunilor de resurse umane prin prisma realizării priorităţilor de politici şi prezintă conducerii autorităţii publice propuneri pentru înlăturarea neajunsurilor depistate;

 • coordonează actele administrative privind promovare la funcţiile vacante de conducere de nivelul A01-A02 în cadrul subdiviziunilor MAI;

 • supraveghează şi coordonează implementarea în activitatea autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea MAI a legislaţiei şi politicilor referitoare la managementul resurselor umane, respectarea normelor etice, disciplinei de serviciu;

 • înaintează propuneri privind abrogarea, modificarea şi completarea actelor normative ce contravin legislaţiei emise de subdiviziunile MAI;

 • supraveghează şi evaluează procesul de formare profesională a personalului şi impactul activităţilor de instruire desfăşurate;

 • supraveghează şi coordonează activitatea instituţiilor de învăţămînt ale MAI pe aspectele formării de specialitate potrivit necesarului de instruire.

   


Responsabilitățile:

 • respectarea, la elaborarea proiectelor de acte administrative, a legislaţiei referitoare la funcţia publică şi statutul funcţionarului public (inclusiv cu statut special) în MAI, a legislaţiei muncii, a altor acte normative ce reglementează politici de personal;

 • informarea operativă şi obiectivă a conducerii MAI despre posibilele încălcări ale prevederilor legislaţiei referitoare la funcţia publică şi statutul funcţionarului public (inclusiv cu statut special) şi a celorlalte categorii de angajaţi, a legislaţiei muncii, a altor acte normative ce reglementează evoluţia în carieră şi lucrul cu personalul;

 • depistarea şi informarea la timp a conducerii MAI privind lacunele existente în managementul resurselor umane, elaborarea şi prezentarea propunerilor de înlăturare a acestora;

 • asigurarea calităţii şi veridicităţii informaţiilor la elaborarea şi aprobarea actelor administrative cu privire la politici de personal;

 • respectarea legislaţiei şi reglementărilor interne ale MAI cu privire la protecţia datelor cu caracter personal, inclusiv a confidenţialităţii, funcţionarilor publici/ cu statut special şi altor categorii de personal.


Audienta

 • Luni – vineri, 8:00 – 17:00, pauză de masă 12:00 – 13:00 sau fiecare zi de miercuri, 9:00 – 12:00.

Componența și contacte

Nr. d/o Numele, Prenumele

Funcția

Contacte

e-mail

         
1. Nicolae VASCAUȚAN Şef Direcţie 022 255-141 nicolae.vascautan@mai.gov.md
      022 255-324 resurse.umane@mai.gov.md