Mergi la conţinutul principal

 

CECOLTAN

Șef al Direcției analiză, monitorizare și evaluare a politicilor

Datele personale

 • Numele, Prenumele:Andrei CECOLTAN

 • Data nasterii: 28 iulie 1989

 • Locul nașterii: mun. Chișinău

 • Nationalitate: Republica Moldova

 • Telefon: 0 (22) 255-504

 • E-mail: andrei.cecoltan@mai.gov.md

Educație și formare:

 • 11.03.2019 – 22.03.2019 – Academia „Ștefan cel Mare”, Chișinău, curs managerial nivel superior;

 • 10.09.2018 – 21.09.2018 – Institutul de studii pentru ordine publică, București, România, Program de specializare „Formator”, Certificat de absolvire;

 • 26.03.2018 – 21.04.2018 – Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, România, Curs de formare continuă „Managementul proiectelor, accesarea și gestionarea fondurilor UE”, Certificat de absolvire;

 • 19.09.2016 – 31.09.2016 – Școală internațională de studii avansate pentru prevenirea și combaterea crimei organizate, Caserta, Italia, Curs „Traficul de ființe umane;

 • 2011– 2013 – Universitatea de Stat din Moldova, facultatea drept, specialitatea drept penal, magistru în drept;

 • 2008– 2011 – Academia de Studii Economice din Moldova, facultatea Business și administrarea afacerilor, specialitatea Marketing și logistică, licențiat în științe economice;

 • 1996– 2008 – Liceul teoretic „Mihai Eminescu” or. Chișinău.

Activitatea profesională:

 • ianuarie 2022- prezent: Șef al Direcției analiză, monitorizare și evaluare a politicilor a MAI;

 • octombrie 2021 – ianuarie 2022: Secretar al Biroului de analiză și dezvoltare al MAI (detașat);

 • ianuarie 2021- prezent: Formator în cadrul CIPAL al Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI;

 • 2020-2021: Șef al Secției proiecte și dezvoltare instituțională a Academiei ”Ștefan cel Mare” a MAI;

 • 2018-2020: Șef al Secției resurse umane a Centrului integrat de pregătire pentru aplicarea legii al MAI;

 • 2017-2018: Detașat în cadrul Direcției relații internaționale a IGP, în funcția de Manager de proiect „Dezvoltarea capacităților instituționale ale Poliției”; Proiect în cadrul Programului pentru implementarea reformei Poliției;

 • ianuarie 2017- mai 2017:Șef al Secţiei analiză şi planificare a CCTP al INI al IGP;

 • 2016-2017:Ofiţer principal de investigații al Secţiei analiză şi planificare a CCTP al INI al IGP;

 • 2015-2016:Inspector principal al Secției administrare personal a Direcției resurse umane a IGP;

 • 2013-2015:Diverse funcții în cadrul Biroului Național Central „Interpol” al IGP;

 • 2010-2011:Consultant, ONG “AGAPE”;

 • 2009-2010:Consultant în asigurare, CA “EUROASIG GRUP” SRL.

Starea civila

 • Căsătorit, un copil

Limbi vorbite

 • Româna – maternă

 • Engleza – fluent

 • Franceza - fluent


Baza normativă

 • Legea nr. 239/2008 privind transparenţa în procesul decizional;

 • Legea nr. 229/2010 privind controlul financiar public intern;

 • Legea nr. 98/2012 privind administraţia publică centrală de specialitate;

 • Legea nr. 181/2014 finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale;

 • Legea nr.288/2016 privind funcționarul public cu statut special în cadrul Ministerului Afacerilor Interne;

 • Legea nr. 136/2017 cu privire la Guvern;

 • Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative;

 • Hotărârea Guvernului nr. 462/2021 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al subdiviziunii analiză, monitorizare și evaluare a politicilor publice din cadrul aparatului central al ministerului;

 • Hotărârea Guvernului nr. 386/2020 cu privire la planificarea, elaborarea, aprobarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea documentelor de politici publice;

 • Hotărîrea Guvernului nr. 967/2016 „Cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional”;

 • Hotărîrea Guvernului nr.693/2017 „Cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne”;

 • Hotărîrea Guvernului nr. 610/2018 „Pentru aprobarea Regulamentului Guvernului”;

 • Ordinul MF nr. 209/2015 „Cu privire la aprobarea Setului methodologic privind elaborarea, aprobarea și modificarea bugetului”;

 • Ordinul MF nr.189/2015 „Cu privire la aprobarea Standardelor naţionale de control intern în sectorul public”;

 • Ordinul MF nr. 4/2019 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind evaluarea, raportarea sistemului de control intern managerial şi emiterea Declaraţiei de răspundere managerială”;

 • Ordinul MAI nr. 18/2019 „Cu privire la plasarea informației pe pagina oficială în rețeaua Internet și asigurarea transparenței în procesul decisional în cadrul Ministerului Afacerilor Interne;

 • Ordinul MAI nr.5/2021 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Direcției analiză, monitorizare și evaluare a politicilor a Ministerului Afacerilor Interne”;

 • Ordinul MAI nr. 350/2020 „Cu privire la organizarea și funcționarea sistemului de control intern managerial în cadrul Ministerului Afacerilor Interne”.


Funcțiile Direcției:

 • coordonarea activității de analiză a documentelor de politici publice naționale și a celor de planificare;

 • coordonarea procesului de monitorizare, evaluare și raportare a nivelului implementării documentelor de politici publice naționale atribuite MAI, precum și a celor de planificare;

 • examinarea rezultatelor evaluării impactului politicilor publice și de planificare elaborate de subdiviziunile de politici din cadrul aparatului central, autoritățile administrative și instituțiile din subordinea MAI;

 • asigurarea interacțiunii procesului de elaborare a documentelor de politici publice și de planificare cu procesul bugetar;

 • coordonarea procesului de consultare publică în cadrul MAI.


Atribuțiile Direcției:

 • analizează și avizează proiectele documentelor de politici publice și de planificare, elaborate de subdiviziunile de politici ale aparatului central, autoritățile administrative și instituțiile din subordinea MAI, documentele care conțin rezultatele evaluării impactului, în scopul asigurării:                                                                                                            a) corespunderii documentelor de politici publice și de planificare elaborate, cu Programul de activitate a Guvernului și cu prioritățile de dezvoltare ale MAI;                                                                                                                            b) respectării cerințelor privind structura și conținutul documentelor de politici publice și de planificare, etapele și modul de elaborare, analiză, monitorizare și raportare a rezultatelor implementării politicilor publice și de planificare;                                                                                                                                                                                                         c) corelării documentelor de politici publice și de planificare elaborate, cu cadrul de resurse financiare disponibile.

 • monitorizează, generalizează și raportează rezultatele implementării documentelor de politici publice și de planificare, realizate de subdiviziunile aparatului central, autoritățile administrative și instituțiile din subordinea MAI;

 • propune ajustarea și actualizarea documentelor de politici publice și de planificare existente, precum și inițierea unor politici publice noi, în baza rezultatelor obținute urmare implementării documentelor de politici publice și de planificare;

 • gestionează platforma necesară pentru analiza, monitorizarea, evaluarea și raportarea asupra documentelor de politici publice și de planificare, precum și controlul respectării termenelor de executare ale acestora;

 • oferă asistență în procesul de elaborare a documentelor de politici publice și de planificare, inițiate de subdiviziunile de politici ale aparatului central, autoritățile administrative și instituțiile din subordinea MAI;

 • elaborează, în baza documentelor de politici publice, Planul anual de activitate al MAI;

 • elaborează și raportează, în comun cu unitatea centrală de finanțe, Strategia sectorială de cheltuieli, în baza propunerilor colectate de la subdiviziunile responsabile de elaborarea documentelor de politici publice din cadrul aparatului central al MAI și de la autoritățile administrative și instituțiile din subordinea ministerului;

 • examinează propunerile de buget ale autorităților administrative și instituțiilor din subordinea ministerului, sub aspectul corelării acestora cu prioritățile stabilite în Strategia sectorială de cheltuieli;

 • coordonează activitățile de organizare, menținere și dezvoltare a sistemului de control intern managerial, precum și a activităților de organizare și desfășurare a procesului de autoevaluare și raportare a acestuia în cadrul MAI;

 • elaborează și prezintă conducerii MAI analize, studii și informații pe subiectele din sfera de competență;

 • examinează, în limita competențelor, demersurile autorităților publice și solicitările subdiviziunilor MAI, autorităților administrative și instituțiilor din subordinea ministerului;

 • coordonează și monitorizează activitățile de asigurare a transparenței în procesul decizional din cadrul MAI;

 • asigură, de comun cu Cancelaria de Stat, procesul de monitorizare a scorului și poziției Republicii Moldova în cadrul indicatorilor și clasamentelor internaționale, care țin de domeniile specifice ale Ministerului și a procesului de elaborare a propunerilor de îmbunătățire a acestora;

 • exercită alte atribuții specifice Direcției, conform actelor normative.


Responsabilitățile Direcției:

Direcția analiză, monitorizare și evaluare a politicilor are următoarele responsabilități:

 • analiza documentelor de politici publice și de planificare, a documentelor care conțin rezultatele evaluării impactului, monitorizării și evaluării documentelor de politici publice și de planificare, elaborate de subdiviziunile aparatului central, autoritățile administrative și instituțiile din subordinea MAI, sub aspectul respectării actelor normative și emiterea avizelor în acest sens;

 • evaluarea subdiviziunilor aparatului central, autorităților administrative și instituțiilor din subordinea MAI cu privire la respectarea cerințelor și calității în elaborarea, executarea, monitorizarea și raportarea privind eficiența impactului implementării documentelor de politici publice și de planificare;

 • facilitarea comunicării dintre autoritățile naționale de specialitate și subdiviziunile aparatului central, autoritățile administrative și instituțiile din subordinea MAI;

 • întocmirea rapoartelor de monitorizare și evaluare privind implementarea documentelor de politici publice și de planificare la nivelul MAI, conform actelor normative și în baza informației prezentate de subdiviziunile aparatului central, autoritățile administrative și instituțiile din subordinea MAI;

 • înaintarea propunerilor de acțiuni pentru Planul anual al Guvernului și elaborarea Planului anual de activitate al MAI;

 • coordonarea activităților de asigurare a transparenței în procesul de elaborare și adoptare a proiectelor de decizii de către subdiviziunile structurale ale MAI și elaborarea raportului anual al MAI privind transparența în procesul decizional;

 • elaborarea listei actelor normative, care urmează a fi elaborate sau revizuite de subdiviziunile aparatului central, autoritățile administrative și instituțiile din subordinea MAI;

 • facilitarea comunicării dintre autoritățile naționale de specialitate și subdiviziunile aparatului central, autoritățile administrative și instituțiile din subordinea MAI.


Componența și contacte

Nr. d/o Numele, Prenumele

Funcția

Contacte

e-mail

1. Andrei CECOLTAN  Șef al Direcției   022 255-504 andrei.cecoltan@mai.gov.md
         
2. DONCĂ Gheorghe Ofițer principal 022 255-310 gheorghe.donca@mai.gov.md
         
3. Nadejda ROTARU Consultant principal 022 255-021 nadejda.rotaru@mai.gov.md
         
4. Andrei EREMEIA  Consultant principal 022 255-725 andrei.eremeia@mai.gov.md
         
5. Irina BÎRCA Consultant principal 022 255-708 irina.birca@mai.gov.md 
         
6. Violeta STRATU Consultant principal 022 255-540 violeta.stratu@mai.gov.md